دبیرخانه استعدادهای درخشان- اخبار و رویدادها
برگزاری آزمون مصاحبه ورودی دوره MD-MPH ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
 آزمون مصاحبه ورود به دوره MD-MPH روز سه شنبه مورخ ۲۴/۵/۹۶ برای دانشجویان پزشکی استعداد درخشان، توسط شورای عالی برنامه ریزی MD-MPH دانشگاه مرکب از مدیران و اعضاء هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه استعدادهای درخشان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=76.30076.53594.fa
برگشت به اصل مطلب