دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای مرکزی دبیرخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
شورای مرکزی دبیرخانه استعدادهای درخشان متشکل از اعضای داخلی دبیرخانه می باشد که شامل :

  • سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد آموزش دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد پژوهش دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد مشاوره دبیرخانه استعدادهای درخشان 
  • کارشناس دبیرخانه استعدادهای درخشان